Vorstand

Der Vor­stand des Bran­den­bur­gi­schen Fris­bee­s­port-Ver­ban­des besteht momen­tan aus:

Prä­si­dent
Lars Schmäh

Vize-Prä­si­den­tin
Anna Fin­zel

Kom­mis­sa­ri­scher Kas­sen­wart
Mathi­as Horezky

Abtei­lungs­lei­tung Ulti­ma­te Fris­bee
Flo­ri­an Fischer

Abtei­lungs­lei­tung Disc­golf
Mara Mei­sel

Öffent­lich­keits­ar­beit
Peter Rohr­mo­ser